dr inż. Joanna Żelazny

Dr inż. Joanna Żelazny jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W latach 2000–2010 pracowała na stanowisku adiunkta w Fundacji Rozwoju Nauk Materiałowych w Krakowie. W trakcie pracy w Fundacji była odpowiedzialna za organizację szeregu konferencji i seminariów poświęconych energii odnawialnej, a także uczestniczyła w realizacji kilku projektów m.in. „Structure and Properties of Advanced Materials for Environmental Applications”, „Energia odnawialna w krajach grupy wyszehradzkiej”. Jako ekspert brała również udział w projektach POIG „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050” oraz „Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju” realizowanych przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Od 2006 do 2020r.  dr inż. Joanna Żelazny była też wykładowcą na Wydziale Zamiejscowym Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Miechowie.

W 2010 r. rozpoczęła pracę na Politechnice Krakowskiej jako specjalista ds. realizacji projektów m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym jako asystent Kierownika Projektu POKL pn. „Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”. Następnie uczestniczyła w realizacji projektu z programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne – Szkolnictwo wyższe pn. „Doskonalenie innowacyjnych metod nauczania na kierunkach Technologia i Inżynieria chemiczna zgodnie z najlepszymi standardami Procesu Bolońskiego”. Ponadto od 2014 roku zajmuje się obsługą administracyjno-finansową projektów badawczo – naukowych pracowników naukowych Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5) Politechniki Krakowskiej, w tym m.in. projektu „Nowe fluorescencyjne metody skriningowe wykrywania i oznaczania stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider XII, umowa nr LIDER/53/0277/L-12/20/NCBR/2021, którego kierownikiem jest dr inż. Wiktor Kasprzyk.

Od 2018 roku jest też Koordynatorem Administracyjnym Projektu POWER „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. A od 1 maja 2023r. dr inż. Joanna Żelazny jest członkiem Zespołu Realizacji Projektów Strategicznych w nowopowstałym Centrum Wsparcia Projektów Politechniki Krakowskiej, jak również pełni obowiązki Kierownika tego Centrum.