Projekt Lider

Nowe fluorescencyjne metody skriningowe wykrywania i oznaczania stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów

Celem projektu jest opracowanie nowej fluorescencyjnej metody skriningowej do wykrywania i oznaczania stężenia substancji psychoaktywnych oraz ich metabolitów w materiale biologicznym. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest światowy problem wprowadzania do obrotu niesklasyfikowanych związków odurzających. Problemem jest wzrost liczby nowych narkotyków i brak alternatywnych metod analitycznych do szybkiego i czułego oznaczenia potwierdzającego zażywanie oraz rodzaj związków silnie działających na Ośrodkowy Układ Nerwowy. Zakres projektu obejmuje badania nad syntezą nowych związków fluorescencyjnych z kwasu cytrynowego, derywatyzację wybranych substancji psychoaktywnych z kwasem cytrynowym oraz opracowanie nowej metody przy użyciu niskokosztowej aparatury; pozwalającej na oznaczenie narkotyków i ich metabolitów.

Realizacja założeń projektu pozwala na szybki skrining próbek rzeczywistych w celu wykrycia tych, które dają wynik negatywny, i jest na tyle czuła by oznaczać stężenie narkotyków na poziomie μg/ml. Projekt zakłada opracowanie takiej metody detekcji substancji psychoaktywnych, która będzie konkurencyjna dla innych technik pod względem granicy wykrywalności, granicy oznaczalności, czasochłonności i kosztów związanych z wyposażeniem laboratorium. Finalnym etapem badań będzie zastosowanie metody do oznaczania próbek rzeczywistych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dodatkowa wartość projektu polega na tym, że otwiera nowe możliwości wykrywania metabolitów pochodnych amfetaminy i katynonu, pozwala także na zastosowanie opracowanych metod do oznaczania neuroprzekaźników. Ponadto, substancje powstałe w wyniku reakcji związków psychoaktywnych z kwasem cytrynowym nie zostały jeszcze opisane i scharakteryzowane, co może prowadzić do odkrycia nowych leków na otyłość, ADHD oraz narkolepsję.

Numer Projektu: LIDER/53/0277/L-12/20/NCBR/2021

Okres realizacji: 01.07.2022 – 01.07.2025 (36 miesięcy)

Kwota dofinansowania: 1 499 075 zł

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach XII edycji Programu Lider

Kierownik: dr inż. Wiktor Kasprzyk

Inne projekty