Preludium I

Synteza nowych elastomerów poliestrowych zawierających β-cyklodekstryny

Projekt obejmował syntezę poliestrów zawierających cyklodekstryny, według kilku zaplanowanych, nowych metod a także charakterystykę ich najważniejszych parametrów: oznaczenie zawartości CD, określenie wytrzymałości mechanicznej, zbadanie właściwości sorpcyjnych w stosunku do związków modelowych, określenie odporności hydrolitycznej oraz charakterystykę ich morfologii. W Projekcie przewidziano badania nad uwalnianiem kilku wybranych leków stosowanych w inżynierii tkankowej oraz badaniami biozgodności in vitro (tj. badania proliferacji i testy cytotoksyczności).

Do osiągnięć zakończonego Projektu zaliczyć można opracowanie metod syntezy serii nowych materiałów o potencjalnym wykorzystaniu jako rusztowania tkankowe w inżynierii tkankowej. Materiały te zostały otrzymane z względnie tanich i nieszkodliwych surowców. Ponadto cechują się one zwiekszoną pojemnością sorpcyjną, lepszymi właściwościami mechanicznymi oraz większą biokompatybilnością w porównaniu do prób kontrolnych. W Projekcie porównano kilka metod syntezy elastomerów poliestrowych dzięki czemu otrzymano materiały o możliwie najlepszych właściwościach sorpcyjnych. Ponadto do osiągnięć Projektu zaliczyć trzeba także opracowanie struktury związków chemicznych odpowiedzialnych za fluorescencje rusztowań tkankowych otrzymanych z kwasu cytrynowego, dioli oraz aminokwasów.

Materiały otrzymane w ramach Projektu mogą mieć zastosowanie jako nowoczesne rusztowania tkankowe o zwiększonej pojemności sorpcyjnej. Zastosowane tu rozwiązania, a w szczególności pomysł użycia cyklodekstryn w rusztowaniach tkankowych oraz związków fluorescencyjnych do obserwacji procesu ich degradacji mogą mieć odzwierciedlenie w przypadku syntezy innych materiałów na rusztowania tkankowe. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wyznaczają nowe kierunki badań jak choćby nanokropki węglowe otrzymane przez pirolizę kwasu cytrynowego czy też zwiazki fluorescencyjne z surowcow odnawialnych służące jako sondy do wykrywania metali, ATP w płynach ustrojowych, pH czy też jako barwniki w mikroskopii konfokalnej.

Numer Projektu: 2011/01/N/ST5/05591

Okres realizacji: 19.12.2011 – 18.06.2014

Kwota dofinansowania: 161 000 zł

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki w ramach I edycji Programu Preludium

Kierownik: dr inż. Wiktor Kasprzyk

Inne projekty